Co to jest US Life Settlements?

Wtórny rynek amerykańskich polis ochronnych na życie (US Life Settlements) to zakup praw ( odpłatna cesja praw) do polisy na życie osób, które z powodu różnych okoliczności życiowych podjęły decyzje o jej sprzedaży.
Obywatele USA, bardzo często ludzie w podeszłym wieku lub ciężko chorzy, niepotrzebujący już swojej polisy ubezpieczeniowej na życie mają możliwość jej odsprzedaży na rynku wtórnym. Zamieniają w ten sposób zbędną im już ochronę ubezpieczeniową na gotówkę niezbędną do zapewnienia godnego życia. Zamiast anulowania polisy i otrzymania od ubezpieczyciela bardzo niskiej sumy za wykup, ubezpieczony ma możliwość jej odsprzedaży. Poprzez sprzedaż na rynku wtórnym ubezpieczony uzyskuje znacznie wyższą kwotę niż w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie zamienia się w pieniądze na przeżycie .

Co powinieneś zrobić, aby samemu zainwestować ?

Prosimy o bezpośrednie zwrócenie się do nas, najlepiej e-mailem lub telefonicznie. Na pełne zapoznanie sie z ofertą prosimy o zarezerwowanie sobie ok. jednej godziny np. kontaktując się z nami przez skypa.

Ważne kryteria przy wyborze polisy to m.in.:

1.Wiek osoby ubezpieczonej.
2.Ekspertyzy dot. stanu jej zdrowia. Kto je wykonał?
3.Kto ma dostęp do Twoich pieniędzy ?
4.Co się dzieje w przypadku nietrafionej prognozy przeżycia?
5.Doświadczenie w wyborze oferowanych polis.
6.Wypłacalność towarzystwa ubezpieczeniowego
7.Kto jest ubezpieczającym, a kto uposażonym?
8.Przebieg opłaty składek.....i wiele innych

Czy ogólnoświatowy kryzys gospodarczy ma wpływ na rynek wtórny polis w USA ?

Wtórny rynek ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych po lekkim spowolnieniu w latach 2009–2010, odnotowuje stały wzrost we wszystkich najważniejszych sektorach. Wartość zawieranych umów oscyluje wokół 3,8 miliardów dolarów (2018r), natomiast potencjał rynku jest o wiele większy.

rynek wtórny polis na życie w USA -2018
Ten rodzaj aktywów jest nieomal niezależny od koniunktury na rynku akcji, kredytu czy nieruchomości-dlatego też nie podlega silnym i szybkim wahaniom. To jest właśnie główną przyczyną ogromnego zainteresowania nimi inwestorów instytucjonalnych, takich jak: fundusze emerytalne i inwestycyjne, fundacje etc. Dziś można już stwierdzić, że wtórny rynek ubezpieczeń na życie nie poddał się globalnemu kryzysowi finansowemu.

Wypłacalność amerykańskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Zakłady ubezpieczeniowe w USA są z zasady poddane regulacjom państwowym. Dotyczy to także kryteriów inwestowania. Zasadniczo ubezpieczyciel jest zobowiązany do bardzo konserwatywnego lokowania przychodów ze składek, aby nie były one narażone na wahania koniunkturalne. Musi być gotowy do obsługi swoich zobowiązań w każdym czasie.
Ok 60% dochodów ubezpieczycieli generują składki *
Ok 27% przypada na inwestycje *
Wielkość rynku ubezpieczeń na życie w USA wynosił w 2017 roku 7138 miliardów dolarów * (!) Dla porównania w Niemczech ok. 700 mld dolarów.

* żródło : ACLI Factbook 2018

Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w USA

Jakie są różnice między polisami w USA a w Europie?

W odróżnieniu od rynku polis europejskich np.brytyjskich, niemieckich czy austriackich, na rynku wtórnym w USA mamy do czynienia wyłącznie z polisami na życie.
Ich cechy szczególne to :
a) Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci jest z góry znana.
b) Wynika z tego brak korelacji z innymi rynkami finansowymi.
c) Wypłata nastąpi, o ile składka jest opłacana, tylko w przypadku zgonu ubezpieczonego.
d) Wypłata z polisy jest nieodwołalna (bezsporna) i będzie zrealizowana także
w przypadku samobójstwa pod warunkiem, że polisa trwa od co najmniej dwóch lat.
e) Amerykańskie towarzystwa ubezpieczenia na życie w swojej ponad 150- letniej historii ani razu nie odmówiły wypłaty sumy ubezpieczenia (legalne polisy).

Kto jest animatorem rynku (Market Maker)?

US Life Settlements opanowany jest w 90% przez znane światowe fundusze emerytalne i inwestycyjne, fundacje itp. (Wybrani-uczestnicy-procesu-LS) Jednym z pierwszych inwestorów instytucjonalnych był fundusz znanego guru inwestycyjnego Warrena E.Buffetta. Także organizacje kościelne w USA uznały ten sposób inwestowania za pomocny ludziom. Nie chodzi tu o spekulacyjne zakłady, z jakimi mamy do czynienia np. na rynku żywności, akcji czy złożonych instrumentów rynku finansowego.
Żadna inna inwestycja nie umożliwia jednoczesnego pomnażania kapitału i niesienia bezpośredniej pomocy potrzebującym jej osobom.

CZY WCZEŚNIEJ JUŻ SŁYSZAŁEŚ O LIFE SETTLEMENTS?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY INFORMACJE NA STRONIE SĄ WYSTARCZAJĄCE?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY JEST DLA CIEBIE WAŻNE, ABY OSOBIŚCIE POZNAĆ OSOBY OFERUJĄCE NASZ PRODUKT?

Wyniki
Loading ... Loading ...

ZADAJ PYTANIE: