SŁOWNIK POJĘĆ

Broker rynku wtórnego

pośrednik ubezpieczeniowy, osoba lub organizacja zajmująca się profesjonalnie serwisem i pośrednictwem w zakresie transakcji zakupu/sprzedaży polis na rynku wtórnym. Broker nie jest związany z żadnym zakładem ubezpieczeń. Reprezentuje osobę lub firmę, od której otrzymuje wynagrodzenie. W USA podlega kontroli US Securities and Exchange Commission (SEC) (odpowiednika polskiej KNF)

Cedent (ang. cedent, transferrer)

osoba przenosząca za określone wynagrodzenie swoje prawa i obowiązki z umowy na nabywcę (cesjonariusza), na rynku wtórnym polis inaczej sprzedający.

Cesja (ang. cession, transfer)

przelanie praw wynikających z umowy na osobę trzecią, w kontekście rynku wtórnego polis jest to sprzedaż polisy, umowa przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia.

Cesjonariusz

osoba lub instytucja, na rzecz której ubezpieczony w umowie cesji przeniósł swoje prawa, na rynku wtórnym polis inaczej inwestor, osoba, która za odpowiednią opłatą przyjmuje prawa i obowiązki cedenta z umowy ubezpieczenia.

Horyzont inwestycji

przewidywany i akceptowany przez inwestora czas na jaki może „zamrozić” pieniądze. Nie jest on tożsamy z faktycznym okresem inwestycji, który może być dłuższy albo krótszy. Na rynku wtórnym polis na życie jest to wskazany w ekspertyzach medycznych czas dalszego trwania życia osoby ubezpieczonej (ang. Life Expectancy Certifikate).

Inwestor

inaczej kupujący polisę (cesjonariusz), osoba na którą w wyniku umowy sprzedaży zostają przeniesione prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia.

Koszty akwizycji

włącza się do nich przede wszystkim koszty badań lekarskich i ekspertyz medycznych, obsługi prawnej, koszty bankowe powiernika, a także promocji i reklamy związanej ze sprzedażą polis na rynku wtórnym.

Lapse

angielski termin „lapse” oznacza w języku polskim wygaśnięcie umowy ubezpieczeniowej związane z faktem nieopłacenia składek. Okres nieopłacenia składki , po którym polisa zostanie „zlapsowana” zależy od warunków umowy.

Polisa (ang. insurance policy)

dokument wystawiony przez ubezpieczyciela stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz jej warunki.

Polisa na całe życie (ang. Whole Life )

polisa ochronna zawierana bez oznaczenia trwania końca ochrony. Świadczenie z takiej polisy jest pewne, niepewny jest jedynie moment tej wypłaty

Rynek pierwotny polis

rynek umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy zakładami ubezpieczeń a klientami.

Rynek wtórny polis ( ang.Life Settlements)

rynek transakcji odpłatnych cesji polis pomiędzy sprzedającymi (dotychczasowymi ubezpieczającymi) a inwestorami (nowymi ubezpieczającymi), zawieranych w celu osiągnięcia zysków z zainwestowanych w polisy środków finansowych.

Roczna stopa zwrotu (ang. p.a.)

określa roczne, rzeczywiste zyski z inwestycji.

Sprzedający

tu inaczej cedent, osoba, która przenosi odpłatnie swoje prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia

Sprzedaż polisy (p.cesja)

inaczej cesja polisy, w sensie prawnym przeniesienie praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia na inwestora,

Stopa zwrotu

określa rzeczywisty zysk z inwestycji w polisę z rynku wtórnego, wyrażony w procencie do zainwestowanych środków.

Świadczenie ubezpieczeniowe

kwota jaką zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Umowa Sprzedaży

w przypadku sprzedaży polis na rynku wtórnym to dokument odpłatnej cesji polisy wraz z towarzyszącymi mu załącznikami

Ubezpieczający

strona umowy ubezpieczenia, m.in. zobowiązana do uiszczania składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczony

osoba, której życie objęto ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciel

towarzystwo ubezpieczeniowe, które zawarło umowę ubezpieczenia z ubezpieczającym.

Uposażony (uprawniony)

osoba uprawniona do otrzymania świadczenia od Ubezpieczyciela w przypadku ziszczenia się wypadku ubezpieczeniowego, występujący tylko w umowach, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

Wartość polisy

kwota wskazywana przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako bieżąca wartość środków zgromadzonych na polisie.

Wykup polisy

zwrot części wpłaconych środków ubezpieczonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w wypadku wcześniejszej rezygnacji z umowy. Jest to kwota równa sumie wpłaconych składek pomniejszona o koszty prowadzenia ubezpieczenia i o koszty likwidacji polisy.

Wypadek ubezpieczeniowy

jest to przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, wystąpienie którego powoduje powstanie obowiązku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego związana jest ekspektatywa (oczekiwanie prawne), która przeradza się w wierzytelność. W przypadku polis na życie jest to zgon ubezpieczonego.

Zakup polisy

w kontekście rynku wtórnego polis rozumiany jako inwestycja w polisę, w sensie prawnym jest to wstąpienie w prawa i obowiązki ubezpieczającego w wyniku dokonania cesji polisy.

CZY WCZEŚNIEJ JUŻ SŁYSZAŁEŚ O LIFE SETTLEMENTS?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY INFORMACJE NA STRONIE SĄ WYSTARCZAJĄCE?

Wyniki
Loading ... Loading ...

CZY JEST DLA CIEBIE WAŻNE, ABY OSOBIŚCIE POZNAĆ OSOBY OFERUJĄCE NASZ PRODUKT?

Wyniki
Loading ... Loading ...

ZADAJ PYTANIE: